فرش آسایش

شرکت فرش آسایش به عنوان واحد نمونه استان اصفهان در سال 94 انتخاب گردید

شرکت فرش آسایش به عنوان واحد نمونه استان اصفهان در سال 94 انتخاب گردید

شرکت فرش آسایش به عنوان واحد نمونه استان اصفهان در سال 1394 انتخاب گردید.

در مراسمي كه  در روز سه شنبه مورخ 1394/02/07 در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد از21 واحد نمونه استان ، 29 كارآفرين و 13 كارگر با اهداي تقدير نامه و تنديس تقدير شد. در این مراسم از جناب آقای هادی رحمانی مدیر عامل محترم شرکت فرش آسایش به عنوان مدیریت واحد نمونه استان اصفهان در سال 1394 تقدیر شد.

11 اردیبهشت 1395 14:22 6992 بازدید