فرش آسایش

1200 شانه / 1000 شانه 10 رنگ / 700 شانه

گلیم و گلیم جاجیم / گبه و قشقایی / عروسکی / فریز و هیت ست